دوره آشپزی مدرن

آموزش این دوره طی 10 جلسه صورت میگیرد که هر جلسه 3 نوع غذا به شما آموزش داده میشود و در پایان " مدرک بین المللی فنی و حرفه ای به شما ارائه داده می شود.

تصاویری از این دوره آموزشی

آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه آشپزی