دوره شیرینی پزی( حرفه ای)

آموزش این دوره طی 8 جلسه صورت میگیرد که هر جلسه 3 نوع شیرینی یا کیک به شما آموزش داده میشود و در پایان " مدرک بین المللی فنی و حرفه ای به شما ارائه داده می شود.

تصاویری از این دوره آموزشی

آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه آشپزی