دوره نان ها

در این دوره آموزشی پخت انواع نان ها آموزش داده میشود و مدرک فنی و حرفه ای ارائه می گردد.

تصاویری از این دوره آموزشی

آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه آشپزی