دوره سالادها

در این دوره سالادهای سالم و خوشمزه آموزش داده می شود

تصاویری از این دوره آموزشی

آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه آشپزی